Zen Mind จิตใจของผู้เริ่มต้นฝึกฝน

คนเริ่มต้นใหม่จะมองเห็นความเป็นไปได้มากมาย หากมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ถึงแม้จะต้องลงทุนเพื่อให้ได้มันมา การรักษาจิตใจของคนที่เริ่มต้นใหม่เสมอนั้น สุดท้ายจะทำให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทำให้เราสามารถนำเสนอผลงานใหม่ที่ต่างจากคนอื่นๆ

Read more