Parkinson’s Law ส่งผลกระทบในเรื่อง กำลังคน เวลา พื้นที่ งบประมาณใช้จ่าย

เวลามีงานที่ไม่รีบเร่งเข้ามา รู้ว่ามีเวลามากพอที่จะทำงานนั้นให้เสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ เราก็มักจะพักงานนั้นไว้ก่อน บางทีเราก็เริ่มทำตอนใกล้จะถึงวันกำหนดส่งงาน รอจนมันกลายเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วเราค่อยปั่นงานจนเสร็จทันเวลา

Read more