Wired to create เรามีสมองที่สร้างมาให้สร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการค้นหาทิศทางของเราเองในการทำงาน เป็นการฝึกฝนที่ไม่เหมือนหรือทำตามใคร ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ มันคือการเรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์ คือการเรียนรู้ที่จะยอมรับคุณค่าในสิ่งที่เราทำ

Read more

ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถที่ทุกคนมี

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สอนกันได้ เราสามารถทำให้คนคิดสร้างสรรค์มากขึ้นได้อย่างเป็นระบบ นวัตกรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ดีๆ ก็เกิดขึ้นจากคนฉลาดที่สุดคิดขึ้นมาได้ แต่มันเกิดจากการคิดอย่างเป็นระบบที่จะสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน

Read more